Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 มีนาคม 3106 23 มีนาคม 3106
TOP