Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้าเบื้องต้น

16 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้าเบื้องต้น

16 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น

3 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

16 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจและบันทึกข้อมูล ตามโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566

16 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ภาตใตโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูล แรงงานนอกระบบ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มกราคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

2 พฤศจิกายน 2563
TOP