Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

กระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญชวน สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีเครือข่ายแรงงาน เข้าร่วมกลุ่ม “ศบค.รง.จังหวัดหนองบัวลำภู” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลในการแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มแรงงานในจังหวัด ให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ และเข้าร่วมแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ด้วย

pll_content_description

กระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเชิญชวน สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง

และภาคีเครือข่ายแรงงาน

เข้าร่วมกลุ่ม ศบค.รง.จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลในการแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ของกลุ่มแรงงานในจังหวัด

ให้เป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ

และเข้าร่วมแอปพลิเคชั่น หมอชนะด้วย

 

TOP