Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางพนิดา เสถียรจิตร

  นางพนิดา เสถียรจิตร

  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
  • นางสาวเมตตา อุดมคำ

   นางสาวเมตตา อุดมคำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

    นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
   • Miss Chotika Jantana

    Miss Chotika Jantana

    Analvitcal Officer
  • นางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์

   นางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
  • นางพชรกร ยุทธมานพ

   นางพชรกร ยุทธมานพ

   พนักงานธุรการ ส 4
  • นายกู้ชัย เสาปา

   นายกู้ชัย เสาปา

   พนักงานขับรถยนต์ ส 2
TOP