Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายปรีชา ดวงเงิน

  นายปรีชา ดวงเงิน

  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
  • นางสาวเมตตา อุดมคำ

   นางสาวเมตตา อุดมคำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

    นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

    นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
    • นางสาววาสนา วิริยจารี

     นางสาววาสนา วิริยจารี

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวกันย์กิติมา ตาปะบุตร

      นางสาวกันย์กิติมา ตาปะบุตร

      นักวิชาการแรงงาน
      • นางสาววริยา พลบูรณ์

       นางสาววริยา พลบูรณ์

       นักวิชาการแรงงาน
       • นางสาวธิดารัตน์ พินิจกุล

        นางสาวธิดารัตน์ พินิจกุล

        นักวิชาการแรงงาน
        • นายนราธิป นามอุตวงศ์

         นายนราธิป นามอุตวงศ์

         นักวิชาการแรงงาน
    • Miss Chotika Jantana

     Miss Chotika Jantana

     Analvitcal Officer
  • นางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์

   นางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
   • นางพชรกร ยุทธมานพ

    นางพชรกร ยุทธมานพ

    พนักงานธุรการ ส 4
    • นายกู้ชัย เสาปา

     นายกู้ชัย เสาปา

     พนักงานขับรถยนต์ ส 2
44
TOP