Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ (kick off) ตามนโยบายการแก้ไขป้ญหาหนี้นอกระบบ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสุวิทย์  จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการเปิดปฏิบัติการ (kick off) ตามนโยบายการแก้ไขป้ญหาหนี้นอกระบบและมอบนโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับอำเภอ และทีม 5 เสือ Plus ระดับตำบล  ในการนี้ แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วม ในกิจกรรมดังกล่าว  ณ หอประชุมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP