Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานเกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภาคีตามแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

pll_content_description

วันจันทรที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน   แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานเกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภาคีตามแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน   ณ  ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4

TOP