Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 11/2562

pll_content_description

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดย… นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

 

TOP