Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Video Conference ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Video Conference ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย…นายสุวรรณ์ ดวงตา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

TOP