Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

pll_content_description

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูน ประสบการณ์ ของชมรม TO BE NUMBER ONE  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP