Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2560

pll_content_description

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. นางสาวเมตตา  อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปิดฝึกอาชีพ และมอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงแก่ผู้เข้าฝึกอบรม สาขาปูกระเบื้อง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนน สัง จังหวัดหนองบัวลำภู  ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายทองสา พรหมหล้า อาสาสมัครแรงงานตำบลนิคมพัฒนา เป็นผู้ประสานงาน  ทั้งนี้มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน

 

 

 

 

TOP