Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูขอประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูขอประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ)
เพื่อให้การสร้างการรับรู้่เกีี่ยวกับโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
จังหวัดหนองบัวลำภูจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวในสื่อที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอประชาสัมพันธ์ตามภาพข้างล่างนี้
โทร.042- 316738
TOP