Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู ประชุมสรุปการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

pll_content_description

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสรุปการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2
TOP