Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตรค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองบัวลำภู

ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดย….นายโชติ  เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

 

   

   

   

   

TOP