Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ. หนองบัวลำภูประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 10/2566

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 10/2566 (ประจำเดือนตุลาคม 2566) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไข โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่มีมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติในสถานประกอบกิจการ ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้ นางสาวอรนุช จันทรชิต แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP