Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดย… นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

TOP