Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

pll_content_description

รายงานการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

TOP