Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (สรจ.หนองบัวลำภู)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ>>>(ด้านล่าง)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ – พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
– ทักษะ
วิธีการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบความรู้ความสามารถ ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point , Photoshop เป็นต้น รวมไปถึงการโต้ตอบ รับ – ส่ง Email การใช้ Internet ในการหาข้อมูล
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameimg-210625103806

ขนาด : 2740.75 kb
วันที่สร้าง : 25 มิ.ย. 2564
TOP