Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

รจ.นองบัวลำภู ทำหน้าที่เลขานุการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2560

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ทำหน้าที่เลขานุการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดย….นายโชติ  เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม

              
TOP