Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรทุกระดับของกระทรวงแรงงานมีความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส นำไปสู่การปฏิบัติราซการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ สำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

TOP