Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ให้เป็นรูปธรรม และมีการบรูณาการร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งติดตามความคืบหน้างานด้านความมั่นคง ปรึกษาหารือ กำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ให้เป็นรูปธรรม และมีการบรูณาการร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งติดตามความคืบหน้างานด้านความมั่นคง ปรึกษาหารือ กำหนดแนวทาง หรือมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู คณะทำงานตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมิณผลโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

TOP