Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการ  จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VideoConference) ทั้งนี้ นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

TOP