Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

TOP