Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการพร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ พินิจกุล นักวิชาการแรงงาน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการ/นายจ้าง เพื่อชี้แจงแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของสถานประกอบการ ในเดือนพฤศจิกายน 2564

pll_content_description

      วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการพร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ พินิจกุล นักวิชาการแรงงาน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการ/นายจ้าง เพื่อชี้แจงแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการของสถานประกอบการ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท จอห์นค้าวัสดุ จำกัดและ หจก.สมรวัสดุก่อสร้างอำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

 

TOP