Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวันให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน

pll_content_description

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวันให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน นายบัวลี สุทธิโสม จำนวน 16,693.71 บาท และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้ให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเรื่องติดตามสิทธิประโยชน์ทั้งเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู    อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP