Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเชิญชวน สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกลุ่ม “ศบค.รง.จังหวัดหนองบัวลำภู” เพือเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19

pll_content_description

TOP