Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเชิญชวนนายจ้างและลูกจ้างสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองบัวลำภู

TOP