Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพแรงงานทุกช่วงวัยสู่แรงงานฝีมือ Upskill/Reskill

pll_content_description

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวอรนุช จันทรชิต แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพแรงงานทุกช่วงวัยสู่แรงงานฝีมือ Upskill/Reskill ประเภทการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ให้กับกลุ่มช่างชุมชน และประชาชนทั่วไปตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP