Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมรับฟังความเห็น ร่าง แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฎิบัติราชการจังหวัด เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

pll_content_description

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน    แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมรับฟังความเห็น ร่าง แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฎิบัติราชการจังหวัด เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู     เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

TOP