Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนาและแนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

pll_content_description

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวอรนุช จันทรชิต แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนาและแนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP