Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2/63)

pll_content_description

วันอังคาที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.3น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2/63)เพื่อรับทราบแนวทางการปฎิบัติงาน ปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้งเพื่อรับรองแผนความมั่นคงจังหวัด โดยมี พันเอกปริชญ์ สุคันธศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู

TOP