Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

สรจ.หนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมรับฟังความคินเห็นแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2568

pll_content_description

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวอรนุช จันทรชิต แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาววรัศม์ฐา อุปแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคินเห็นแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการนี้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP