Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

pll_content_description

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย… นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ

TOP