Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.)ครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. นางสมหมาย  เทียมกัน     แรงงานจังหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.)ครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน

TOP