Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวสำภู ได้มอบหมายให้ นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการสัมมนา “เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ”

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวสำภู ได้มอบหมายให้ นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการสัมมนา “เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

 

TOP