Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสวดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งพิจารณาให้เห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.บ.จ.นภ. ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP