Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบให้ นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระดับผู้ใช้งาน เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไชต์สำนักงานแรงงานจังหวัด ตามโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไชต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรระดับผู้ใช้งาน เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไชต์สำนักงานแรงงานจังหวัด ตามโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเว็บไชต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบให้ นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP