Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางสาวโชติกา จันทนา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการอบรมการรับ – ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและภายในจังหวัดหนองบัวสำภู เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Google Meet

pll_content_description

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดการอบรมการรับ – ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและภายในจังหวัดหนองบัวสำภู เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Google Meet ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางสาวโชติกา จันทนา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP