Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุม เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอเมืองหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู
TOP