Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาววริยา พลบูรณ์ นักวิชาการแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานอำเภอโนนสัง ณ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่เพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

pll_content_description

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา ดวงเงิน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาววริยา พลบูรณ์ นักวิชาการแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานอำเภอโนนสัง ณ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่เพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ผลการดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง
จำนวนลูกจ้าง 14 คน
TOP