Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่เปิดฝึกโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวเมตตา อุดมคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่เปิดฝึกโครงการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเสริมสร้างรายได้ทุกกลุ่มคน หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการขายสินค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 –7 ธันวาคม 2564 โดยมีนางหนูกี นามเทพา อาสาสมัครแรงงาน  ตำบลหันนางาม เป็นผู้ประสานงาน

ณ บ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

TOP