Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

นางพนิดา เสถียรจิตร   แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางเรื่องสื่อสารประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด (จังหวัดหนองบัวลำภู)

pll_content_description

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางพนิดา เสถียรจิตร   แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางเรื่องสื่อสารประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด (จังหวัดหนองบัวลำภู)ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมแนวทางการสื่อสารในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

TOP