Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

pll_content_description

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
1.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 จำนวน 1 ฉบับ
2.คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 532/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 25569 จำนวน 1 ฉบับ
หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ราชการชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โทร.042 – 316738

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameภาคี พรบ. คุ้มครองแรงงาน 2551

ขนาด : 2074.83 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 8 มิ.ย. 2565
TOP