วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

“แรงงานมีศักยภาพสูง และเพียงพอ มีหลักประกันที่มั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในจังหวัด สู่ความยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีรายได้ที่เป็นธรรมเหมาะสมกับความสามารถ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และบุคลากรด้านแรงงานมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังแรงงานในระดับประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากำลังแรงงานไปสู่ความยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้วยการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และพัฒนาสารสนเทศด้านแรงงาน