อาสาสมัครแรงงาน

 

ความเป็นมา

          ปี  พ.ศ. 2548  มีระเบียบกระทรวงแรงงานออกมาฉบับหนึ่งเรียกว่า “การปฏิวัติอาสาสมัครแรงงาน” คำว่าการปฏิวัติ  คือ  การยุบเลิกสิ่งที่มีอยู่มาเป็นอาสาสมัครแรงงานภายใต้การกำกับของสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน

            ปี  พ.ศ. 2549  มีการจัดตั้ง “อาสาสมัครแรงงาน” เป็นการเริ่มแรก

            ปี  พ.ศ. 2551  มีอาสาสมัครแรงงานครบ  75  จังหวัด

            ปี  พ.ศ. 2552  ได้รับงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้อาสาสมัครแรงงานจำนวน  877  คน

            ปี  พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจำนวน  7,255  คน

 

 

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน 

          ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยอาสาสมัคร พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้อาสาสมัครแรงงานมีบทบาทหน้าที่  4 ประการ หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ประกอบด้วย

1. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำด้านแรงงานแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน

2. ทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานที่ถูกต้องแก่คนทำงาน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ

3. ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน

4. ทำหน้าที่ประสานด้านแรงงานระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายบริการด้านแรงงานสู่ระดับหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

 

ทำเนียบแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ตำบล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

1

นายเลิศศักดิ์  ศรีดอนชา

3411200707339

นาคำไฮ

309 ม. 11  อ.เมือง

807575112

2

นายภราดร  ขันสุวรรณา

3411200984804

โนนขมิ้น

58 ม.4 บ้านห้วยโจด  อ.เมือง

0870534265

3

นางสาวศศิธร  แก้ววงษา

 3411200974744

โนนทัน

114 ม. 7  อ.เมือง

089-5754318

4

นางทัศนีพร  จันทะสิม

1411200005044

โพธิ์ชัย

64 ม.อ.เมือง

862320558

5

นางลำไย ทองจันทร์

3411200148976

กุดจิก

145 ม.8 กุดจิก  อ.เมือง

862359976

6

นายมานิต  บาฤษี

3411200774371

นามะเฟือง

111 หมู่9   อ.เมือง

872296613

7

นายภูวดล  สีบัวคิ้ว

 3411200973101

บ้านขาม

87 ม. 4

083-3323506

8

นายสมบูรณ์  พลประจักษ์

3411200679076

บ้านพร้าว

21 หมู่ 14  อ.เมือง

0872168918

9

นายสมจิตร  ขันอาษา

3411200861907

ป่าไม้งาม

80 หมู่ 12  อ.เมือง

0847937590

10

นายละมัย เทียมเวียง

 3411200334443

ลำภู

10/1 ม.2 ลำภู  อ.เมือง

'0892771606

11

นายทองหล่อ  ชาวสวน

3410102373133

หนองบัว

51 ม.อ.เมือง

0819758783

12

นายสิทธิ์  เห็มกอง

3411200287348

หนองภัยศูนย์

96 ม.ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง

895015118

13

นายเข็ม  ดอนชุม

3411200587627

หนองสวรรค์

75 หมู่อ.เมือง

0879461446

14

นายคำคัน  ดลสว่าง

 3471000248217

หนองหว้า

52 ม.6  อ.เมือง

061-0289387

15

น.ส.วนิดา  ผาแดง

3411200875894

หัวนา

327 หมู่ 1 บ้านหัวนา  อ.เมือง

086-2292838

16

นางสุบรรณ บุญเลิศ

3411600265627

โคกใหญ่

81 ม.อ.โนนสัง

0813695077

17

นางนาง  วรรณเพชร 

3411600163123

โคกม่วง

28 ม.อ.โนนสัง

879866137

18

นายชัยกิตติ  โสภาศรี

3411600329714

โนนเมือง

165 ม.2 บ.โนนตาล  อ.โนนสัง

0833416219

19

นายไสว  อินทะชัย

3411600389431

โนนสัง

20 ม.14  อ.โนนสัง

0896895543

20

นายคำมูล  วิชาสวัสดิ์

3411600284117

กุดดู่

5 ม.อ.โนนสัง

0810499265

21

นายทองสา  พรหมหล้า

3411600214500

นิคมพัฒนา

34  ม.2 อ.โนนสัง

849205386

22

นางสีดา  เรียงหมั้น

3411600140565

บ้านค้อ

67 ม.10 บ.ศรีวิไล

0831131507

23

นายประมุข  คำโคกสี

3411600064001

บ้านถิ่น

97 ม.บ้านถิ่น อ.โนนสัง

879488790

24

นายบุญปัน  ศิริคำเพ็ง

3411600284871

ปางกู่

76 ม.อ.โนนสัง

0878544939

25

นางรัศมี  โสมมีชัย

5411960000489

หนองเรือ

143 ม.7 บ.หนองกุงคำไฮ  อ.โนนสัง

0857417950

26

นายคำผอง  มานุช

3411400028656

เก่ากลอย

32  ม. 3 บ้านหนองแสง  อ.นากลาง

0878648096

27

นายศิริกุล   กลอนสลับ

3411300675153

โนนเมือง

14 ม.อ.นากลาง

862299891

28

นางสายเพชร  ทองทิพย์

3411400749825

กุดดินจี่

260/1 ม.10  อ.นากลาง

0899410827

29

นายสุภาพ  นามสีโหน่ง

3411400646074

กุดแห่

15 ม.4   อ.นากลาง

848960272

30

นายเสงี่ยม  จันทร์เพ็ง

3411400598061

ดงสวรรค์

615 ม.1   อ.นากลาง

0828374375

31

นายไพโรจน์  สารสม

3411400405569

ด่านช้าง

265  ม.อ.นากลาง

0862368306

32

นายอุดม  ทุ่มแห่ว

3410100997890

นากลาง

137/1 ม.13  อ.นากลาง

0831170798

33

นางโอวาส  จันทร์สุขศรี

3411400822531

ฝั่งแดง

103 ม.14   อ.นากลาง

862274235

34

นายสุพล  สุรพล

3411400264881

อุทัยสวรรค์

25/1 ม.2   อ.นากลาง

0833574912

35

นางนิออน  นรมาตร

 3411400922021

เทพคีรี

106/1 ต.เทพคีรี  อ.นาวัง

0813929502

36

นายคูณ  ดวงดี

5411400102810

นาเหล่า

132/1 ม.อ.นาวัง

0899936161

37

นายกระบวน  ปางชาติ

3411400738165

นาแก

66/1 ม.10  อ.นาวัง

0860416652

38

นายคงศักดิ์  สวัสดิภาพ

3411400759413

วังทอง

5/1 ม.8 บ้านนาเจริญ  อ.นาวัง

0817082814

39

นางสาวภาวดี  อันอาษา

3411400702004

วังปลาป้อม

75/1 ม.บ้านโคกสว่าง  อ.นาวัง

0843927834

40

นายสุพรรณ  มุดไธสง

5310900002831

เมืองใหม่

74/2 หมู่อ.ศรีบุญเรือง

0895758035

41

นายประมวล  ฤกษ์ยาม

 3411300233282

โนนม่วง

26 ม.3 ต.โนนม่วง  อ.ศรีบุญเรือง

847892432

42

นางกมล  ช่วยปุ้ง

3411300333597

โนนสะอาด

51 ม.4 ต.โนนสะอาด  อ.ศรีบุญเรือง

883202420

43

นายเอ็ม  บุญประคม

3411300720604

กุดสะเทียน

53 ม.อ.ศรีบุญเรือง

0810582813

44

นายวิชัย  ศรีผาโคตร

3411300350619

ทรายทอง

59 ม.อ.ศรีบุญเรือง

0846863901

45

นายทองสุข  อ่อนบ้านแดง

3411300419068

นากอก

91 หมู่อ.ศรีบุญเรือง

090-8415485

46

นายวิลักษณ์  พูลเทกอง

3410800205899

ยางหล่อ

130  ม.2 อ.ศรีบุญเรือง

848457369

47

นายประยุทธ   พรมพลเมือง

3411300085895

ศรีบุญเรือง

6/1  ม.10  อ.ศรีบุญเรือง

883324600

48

นายเสรี  บุญประคม

3411300759071

หนองแก

26 ม.อ.ศรีบุญเรือง

857471979

49

นายนาวี  สุขใจ

3400400011663

หนองกุงแก้ว

88 ม. 10  อ.ศรีบุญเรือง

857506731

50

นางมณเทียร  ศรีทวน

3411300589346

หนองบัวใต้

ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 ต.หนองบัวใต้

0811840095

51

นายวิทยา  สุเพ็งคำ

3411300182271

หันนางาม

82/1 ม.อ.ศรีบุญเรือง

0844181994

52

นายโชคชัย  ชุมพร

3411500014843

กุดผึ้ง

208 ม.อ.สุวรรณคูหา

879540485

53

นายสุบิน  ศรีหอม

3411500297039

ดงมะไฟ

39 ม. 4   อ.สุวรรณคูหา

0821227683

54

นายบัวลัย  โนนสกุล

3411500463966

นาด่าน

68 ม.6 บ้านนาด่าน   อ.สุวรรณคูหา

879513286

55

นางพรรณี  เพิ่มพูน

3411500196097

นาดี

317 ม.10   อ.สุวรรณคูหา

862417013

56

นายสุนทร  พลโยธา

3411500261638

นาสี

59 ม.7   อ.สุวรรณคูหา

890051202

57

นายเหลืองเดช   ดอชนะ

3411500217558

บ้านโคก

150  ม.10 อ.สุวรรณคูหา

883246204

58

นางสมคิด  ป้องมี

3411500422399

บุญทัน

278 ม.1 อ.สุวรรณคูหา

0807663269

59

นายฝั้น  ประทุมชมภู

3410100010441

สุวรรณคูหา

62 ม.5    อ.สุวรรณคูหา

0807530822

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ                จำนวน  6  คน

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล                 จำนวน  59  คน