ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 357/2560-2562

 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562เวลา 08.00 น. รจ.นภ./จจ.นภ./สค.นภ./ผู้แทน ปกจ.นภ./ผู้แทน ผอ.สนพ.นภ. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 357/2560-2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Video Conference ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย...นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม