ภารกิจกระทรวงแรงงาน

การดำเนินงานองค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

                                        

 

ไฟล์แนบขนาด
img-190327145008.pdf912.92 KB

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"