โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2559