ภารกิจกระทรวงแรงงาน

โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2559

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"