ภารกิจกระทรวงแรงงาน

เอกสารประกอบกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"