ภารกิจกระทรวงแรงงาน

เอกสารประกอบกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"