ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ของแรงงานไร้ฝีมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อ"สถานการณ์และดัชนีชี้วัดด้านแรงานฯ"